czwartek, 23 maja, 2024
InfrastrukturaSieć wodociągowa

Automatyka i sterowanie

 • Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków przedsiębiorstwa wodociągowe, w tym i Wodociągi Kłodzkie, zobligowane są do zapewnienia ciągłości dostaw wody, wysokiej jakości tych dostaw  i jednocześnie ekonomicznej eksploatacji zasobów wodnych.

 • Na płaszczyźnie lokalnej do tego celu służą różnego rodzaju systemy zarządzania, w mniejszym bądź większym stopniu zinformatyzowane. W Wodociągach Kłodzkich system taki wprowadzony został w 1998 roku  Bezpośrednią przyczyna rozpoczęcia prac nad budowa wewnętrznego systemu informacji o studniach ujęciowych była powódź w 1997 roku, i oferta pomocy ze szwedzkiej agencji rządowej SIDA.

 • Zaprojektowany system informatyczny oparty był na technologii SITEC i sterował pracą studni ujęciowych w zależności od zapotrzebowania. Załączał i wyłączał studnie w zależności od rozbioru wody w mieście. System ten, mimo swoich ograniczonych możliwości otworzył perspektywę zdalnej pracy z dyspozytorni umieszczonej na stacji pomp (w głównej pompowni). Szybki postęp techniczny wymusiły konieczność poszukania nowych rozwiązań na płaszczyźnie sterowania i automatyki, obejmujących nie tylko układ ujmowania wody ale także uzdatnianie i dystrybucję wody.

 • 2004 roku rozpoczęto prace nad wieloetapowym wdrożeniem systemu zarządzania wodociągami wg projektu czeskiej firmy GDF. Do tej pory nowym systemem objęte zostały następujące obiekty:      
  •       pięć studni głębinowych (pozostałe studnie nadal sterowane są szwedzkim systemem),
  •       studnie lewarowe
  •       SUW (Stacja Uzdatniania Wody),
  •       główna pompownia wody ul. Korczaka
  •       trzy pompownie wody ul. Dusznicka, ul. Dąbrowskiej, ul. Śląska i ul. Warty
  •       trzy zbiorniki wody pitnej
  •       pięć przepompowni kanalizacyjnych.
  •       system napowietrzania oczyszczalni ścieków


Korzyści wynikające z wprowadzenia centralnego zarządzania GDF:

 • Zapewnienie nieprzerwanego dostarczania wody. Monitorowanie funkcji pomp umożliwia określenie z wyprzedzeniem nadchodzących problemów związanych z ich funkcjonowaniem. System monitoruje poziomy napełnienia zbiorników, ciśnienia oraz przepływy w rurociągach, sygnalizuje awarie – przecieki wody, obniżenie ciśnienia, jakość wody. Dzięki temu, niekorzystne zmiany sygnalizowane są jeszcze przed przerwaniem dostawy wody.

 • Obniżanie ciśnienia wody w sieci – natychmiastowe obniżenie przecieków w rurociągach. Dzięki programowemu sterowaniu ciśnienia pompowni wody, można obniżyć ciśnienie w miejscu zużywania wody w okresie zmniejszonego poboru o 10 – 20 %. Dzięki temu zredukowane zostaną przecieki wody, co prowadzi do zaoszczędzenia energii elektrycznej potrzebnej do funkcjonowania pompowni. Dodatkowo dzięki zainstalowaniu zdalnie sterowanych zaworów redukcyjnych można osiągnąć dalsze ograniczenie liczby przecieków

 • Długoterminowe obniżanie przecieków w rurociągach. Poprzez systematyczne monitorowanie rozbiorów wody w poszczególnych strefach i porównywanie ze sprzedażą można wskazać i skoncentrować się na odcinkach ewidentnie powodujących straty.

 • Niezawodna praca pompowni kanalizacyjnych. Systemy informatyczne znajdują zastosowanie również w gospodarce ściekowej oraz prowadzeniu racjonalnej gospodarki energetycznej.