czwartek, 23 maja, 2024
Jak załatwić sprawę ?Strefa klienta

Zmiana danych w umowie

Zmiana danych Odbiorcy Usług może nastąpić poprzez:

■  złożenie podania o zmianę danych w Biurze Obsługi Klienta “Wodociągów Kłodzkich” wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego zmianę danych;

■  przesłanie stosownej informacji pocztą, faksem lub drogą elektroniczną na adres bok@wodociagi-klodzkie.pl  wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego zmianę danych;

UWAGA !
Zmiany adresu zamieszkania i adresu korespondencyjnego można dokonać wyłącznie w formie pisemnej.


Jeżeli zmiana danych nastąpiła w wyniku zmiany:

■ nazwiska – należy załączyć kserokopię dowodu osobistego lub kserokopię aktu małżeństwa;

■ nazwy firmy – należy załączyć aktualny REGON / zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej / KRS;

■ adresu siedziby firmy – należy załączyć aktualny REGON / zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej / KRS;

■  adresu przyłącza – należy załączyć decyzję administracyjną o zmianie lub nadaniu numerów porządkowych;

UWAGA !
Zmiany danych Odbiorcy Usług zawartych w umowie, może dokonać osoba pisemnie upoważniona przez Odbiorcę tj. osoba posiadająca jego pełnomocnictwo.