środa, 24 kwietnia, 2024
Projekt IProjekty UE

Zakres projektu

Realizowana w ramach projektu dokumentacja techniczna dotyczyć będzie następujących obszarów miasta Kłodzka:
Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Zajęcza
w zakresie pozostałych działań:
ul. Fabryczna 16 (Dz. Nr 10, AM 5, obręb Ustronie – modernizacja oczyszczalni ścieków.

W zakres niniejszego projektu wchodzi przygotowanie kompletnych dokumentacji:
– projektowej,
– technicznej,
– w zakresie oceny oddziaływania na środowisko,
– analiz prawnych
– studiów wykonalności
niezbędnych do realizacji kolejnych etapów przedsięwzięcia – ubiegania się o ich dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wnioskodawca przewiduje ubieganie się o dofinansowanie kolejnych etapów przedsięwzięcia (tj.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Kłodzka – etap II – Infrastruktura) ze środków Funduszu Spójności w bieżącej perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020\


Projekt nr POIS.01.01.00-00-306/14-00 “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Kłodzka – etap I – przygotowanie dokumentacji projektowej” w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.