środa, 22 maja, 2024
Jak załatwić sprawę ?Strefa klienta

Podłączenie do sieci

Tryb postępowania przy nowym podłączeniu budynku do miejskiej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej.

Co trzeba zrobić, aby „Wodociągi Kłodzkie” Sp. z o. o. dostarczało wodę i odprowadzało ścieki ?

ETAP 1 – „ZAPEWNIENIE I WARUNKI TECHNICZNE”

w Biurze Obsługi Klienta „Wodociągów Kłodzkich” należy złożyć:

„Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków oraz określenie warunków technicznych podłączenia do miejskiej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej” – wniosek dostępny jest TUTAJ

Do wniosku należy załączyć:

  • mapę do celów opiniodawczych z zaznaczoną lokalizacją terenu inwestycji wskazujący położenie nieruchomości względem istniejącej sieci – 2 egz.
  • w przypadku gdy w imieniu Klienta występuje pełnomocnik wymagane jest upoważnienie do jego reprezentowania

Zapewnienie dostawy wody i odprowadzania ścieków jest wydawane w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty złożenia kompletnego wniosku.

ETAP 2 – „PROJEKT BUDOWLANY”

w Biurze Obsługi Klienta „Wodociągów Kłodzkich” należy złożyć:

Projekt budowlany (dokumentację techniczną) przyłącza/sieci wodociągowej i/lub przyłącza/sieci kanalizacji sanitarnej wykonany przez projektanta z uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych. Projekt należy złożyć w dwóch egzemplarzach.

Uzgodnienie dokumentacji technicznej jest wydawane w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia prawidłowo wykonanej dokumentacji. Cena jest określona w cenniku usług „Wodociągów Kłodzkich”.

Wykonanie przyłącza/sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej można zlecić naszej Spółce w biurze „Wodociągów Kłodzkich” lub innemu wykonawcy.

ETAP 3 – „WPIĘCIE DO SIECI I UMOWA”


Po wykonaniu przyłącza przez wykonawcę, w Biurze Obsługi Klienta „Wodociągów Kłodzkich” należy złożyć:

zlecenie na wpięcie (złączenie) przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego z miejską siecią. Dokonuje tego wyłącznie brygada „Wodociągów Kłodzkich” lub wykonawca pod jej nadzorem. W/w roboty wykonywane są odpłatnie.

Po dokonaniu wpięcia należy podpisać umowę o dostawę wody i odbioru ścieków w Dziale Zbytu „Wodociągów Kłodzkich”.

Protokół odbioru technicznego wydawany jest w Dziale Technicznym „Wodociągów Kłodzkich” po dostarczeniu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza/sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

WAŻNE
– proszę zapoznać się z dokumentem: Warunki techniczne wykonania i odbioru urządzeń i przyłączy wod. – kan. na terenie miasta KłodzkaTUTAJ