wtorek, 5 marca, 2024
Projekt IIProjekty UE

Przebieg inwestycji

W listopadzie 2015 roku, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja Wdrażająca Osi Priorytetowej II “Ochrona środowiska, w tym adaptacja zmian klimatu”, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska, ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach. W terminie I naboru (do 26 stycznia 2016 roku) Spółka “Wodociągi Kłodzkie” złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn.: “Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Kłodzka”. Po kilkumiesięcznej weryfikacji przez Komisję Oceny Projektów – 6 października br. w Warszawie, w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Prezes Spółki Pan Waldemar Bicz podpisał umowę o dofinansowanie Projektu do kwoty 9 603 852,76 zł przy planowanym całkowitym koszcie realizacji wynoszącym brutto 18 690 055,50 zł.

W ramach Projektu, w terminie do 30 czerwca 2019 roku zostanie zmodernizowana oczyszczalnia ścieków wraz z rozbudową części osadowej oraz wybudowana nowa sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 1,7 km. w rejonie ul. Zajęczej, a także 1,2 km. istniejącej sieci kanalizacyjnej zostanie poddana renowacji metodami bezwykopowymi.


Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku, zwanego rozporządzeniem ogólnym, nakładają na Państwo Członkowskie obowiązki związane z nieprawidłowościami w tym m.in.: ich wykrywaniem i zapobieganiem powstawaniu, dokonywaniem korekt finansowych i odzyskiwaniem kwot nienależnie wypłaconych.

Zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt. 36 rozporządzenia ogólnego za nieprawidłowość należy uważać każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie EFSI, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem (nieprawidłowość indywidualna).

Dla stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości, konieczne jest wystąpienie łącznie ww. okoliczności.

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

 1.     etyczny,
 2.     jawny,
 3.     przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom uruchomiony został mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowane i udostępnione przez IZ narzędzie informatyczne, umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

 1.      specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mir.gov.pl) lub
 2.      elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci).

Szczegóły zawierają “Wytyczne w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”, zamieszczone na stronie internetowej: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/

Co należy zgłaszać – podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci). Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.


Przedsięwzięcie pn.: “UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ KŁODZKA” współfinansowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3. “Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”. Podstawowy zakres rzeczowy Projektu, to trzy zadania budowlane:

 1. “Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Kłodzku”,
 2. “Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zajęczej w Kłodzku”,
 3. “Renowacja kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w Kłodzku”.

————————————————–

Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto od zadania nr 3 – “Renowacja kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w Kłodzku”. Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i wykonanie renowacji wytypowanych odcinków grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej (sanitarnej i ogólnospławnej) w ulicach na terenie miasta Kłodzka, o łącznej długości ok. 1,2 km.

W zakresie zadania należy wykonać renowację kanału wraz renowacją studni kanalizacyjnych. Do zakresu przedmiotowego zadania należy również ponowne podłączenie istniejących studni kanalizacyjnych, komór i odgałęzień bocznych/przyłączy kanalizacyjnych. Roboty będą prowadzone przy utrzymaniu ciągłości odbioru ścieków. W ramach robót Wykonawca uzgodni warunki i spełni wszystkie (wynikające zarówno z obowiązujących przepisów, jak i uzgodnień) wymagania właścicieli lub zarządców terenu robót, w tym zajęcia pasa drogowego. Zamawiającym i użytkownikiem planowanej do renowacji sieci kanalizacyjnej są “Wodociągi Kłodzkie” Sp. z o.o., ul. Piastowska 14B, 57-300 Kłodzko.

Sieci, które poddano renowacji zlokalizowane są w ulicach:

1. ul. Dunikowskiego (przy ul. Malczewskiego) – osiedlowa droga dojazdowa. Zarządca drogi – Gmina Kłodzko, zdjęcie nr 1.

Źródło: www.google.pl/maps

2. ul. Bohaterów Getta. Zarządca drogi – Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku, zdjęcie nr 2.

Źródło: www.google.pl/maps

3. ul. Harcerzy. Zarządca drogi – Gmina Kłodzko, zdjęcie nr 3.

Źródło: www.google.pl/maps

4. ul. Morcinka. Zarządca drogi – Gmina Kłodzko, zdjęcie nr 4.

Źródło: www.google.pl/maps

5. ul. Warty. Kanał w pasie chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 33, zdjęcie nr 5.

Źródło: www.google.pl/maps

6. ul. Śląska. Zarządca drogi – Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku, zdjęcie nr 6.

Źródło: www.google.pl/maps

7. ul. Św. Wojciecha. Zarządca drogi – Gmina Kłodzko, zdjęcie nr 7.

Źródło: www.google.pl/maps

————————————————–

Udzielenie zamówienia na realizację zadania poprzedziło postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 09.12.2016 roku m.in. w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 363001 – 2016. Z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu, tj.: Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowo – Usługowym AKWA J. Biskup, S. Owczarek z siedzibą w Zabrzu, zawarto w dniu 31.01.2017 roku umowę o realizację zadania. Do wszystkich odcinków rur wytypowanych do renowacji, została po mechanicznym oczyszczeniu i sfrezowaniu, wprowadzona wykładzina z włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową i utwardzona za pomocą promieni UV.

Zdjęcie nr 8 i 9 – “rękaw” z włókna szklanego nasączony żywicą poliestrową oraz urządzenie do utwardzania promieniami UV.

Źródło: opracowanie własne

Przedmiot umowy został wykonany w terminie umownym, tj. do dnia 31.05.2017 roku. W ramach zadania przeprowadzono renowację kanałów kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej i ogólnospławnej, od Ø200 do Ø450 o łącznej długości 1248 metrów technologią: rękaw CIIP – UV oraz naprawiano studnie (33 szt.) przy użyciu chemii budowlanej. Wykonane prace naprawcze przede wszystkim poprawiły hydraulikę kanalizacji a ponadto wyeliminowały infiltrację wód gruntowych do kanałów oraz eksfiltrację ścieków do gleby. W wyniku renowacji sieci kanalizacyjnej nastąpi:

 • poprawa stanu technicznego kanałów ograniczająca nieszczelności kanałów i zmniejszenie infiltracji wód gruntowych do kanałów,
 • uzyskanie dostatecznej przepustowości hydraulicznej kanałów,
 • odtworzenie właściwej konstrukcji kanałów,
 • usprawnienie funkcjonowania systemu kanalizacji.

Zdjęcie nr 10 Tablica informacyjna na budynku Przepompowni Ścieków przy ul. Dunikowskiego (ul. Malczewskiego) – osiedle “NYSA”

Źródło: opracowanie własne


Zadanie nr 2 “Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zajęcze w Kłodzku” – rozpoczęto przygotowaniem materiałów do ogłoszenia, a następnie opublikowaniem ogłoszenia m.in. w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Bazie Konkurencyjności w dniu 27.01.2017 roku. Projektowa kanalizacja jest jednym z elementów porządkowania gospodarki ściekowej Kłodzka.

Zakres Rzeczowy inwestycji, to: budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zajęczej w Kłodzku – dla obrębu Leszczyna. Inwestycja polega na budowie odcinków kanalizacji sanitarnej (zbieraczy) w obrębie Leszczyna wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym wzdłuż ulicy Zajęczej do istniejącej kanalizacji sanitarnej w rejonie zabudowań firmy “Poliamid”

 W ramach zadania wykonano: sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1,77 km oraz podstawowe elementy kanalizacji sanitarnej, w tym m.in.:

 • budowa przepompowni ścieków, rurociągu tłocznego do istniejącej miejskiej kanalizacji sanitarnej w ul. Zajęczej (na wysokości “Poliamidu”) – długość rurociągu tłocznego PE Ø75 L=730 metrów,
 • budowa zbiorczego odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Zajęczej do przepompowni ścieków PCV Ø200, L=255 metrów,
 • odcinki przykanalików kanalizacji sanitarnej PCV Ø160 i Ø200 (sięgacze, odnogi) doprowadzające grawitacyjni ścieki od granic nieruchomości indywidualnych i wspólnot mieszkaniowych do projektowanej przepompowni ścieków lub kanału zbiorczego. Łączna długość odcinków sięgaczy i przykanalików kanalizacji sanitarnej PCV Ø160 wynosi około 781 metrów.

Zdjęcie nr 1 Poglądowa mapa wybudowanej kanalizacji sanitarnej oraz Przepompowni Ścieków w ul. Zajęczej

Źródło: OpenStreetMap, opracowanie własne

Wykonawcą zadania była Spółka JATAX Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku przy ul. Świerkowej 24. Umowa została zawarta w dniu 14.03.2017 roku. Umowny termin zakończenia realizacji zadania ustalony na 30.06.2017 roku został dotrzymany. Wykonawca w terminie umownym wykonał pełny zakres robót budowlanych przewidziany umową i w dniu 30.06.2017 roku zgłosił zadanie do odbioru. Czynności odbiorowe zakończono w dniu 10.07.2017 roku.

Zdjęcie nr 2, 3, 4 i 5 – Przepompownia Ścieków ul. Zajęcza w Kłodzku

Źródło: opracowanie własne

W wyniku realizacji zadania została wybudowana kanalizacja sanitarna (grawitacyjna i pompowa) o łącznej długości 1,77 km oraz przepompownia ścieków. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania prowadzi Biuro Inwestorskie Janusz Rybka w ramach umowy na usługę pełnienia funkcji “Inżyniera Kontraktu”. Zakładany wskaźnik produktu został osiągnięty.

Zdjęcie nr 6 – Tablica informacyjna przed Przepompownią Ścieków przy ul. Zajęczej w Kłodzku

Źródło: opracowanie własne


      Zadanie nr 1 “Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Kłodzku”

Zaprojektowano następujący układ technologiczny oczyszczania ścieków.

1. Mechaniczne oczyszczanie ścieków – kraty gęste, piaskownik w układzie istniejącym. Oczyszczaniu mechanicznemu podlegać będą łącznie ścieki komunalne i deszczowe dopływające do oczyszczalni ścieków w ilości do 24 000 m3/d. Część mechaniczną oczyszczania ścieków pozostawia się w układzie istniejącym, tj. usuwanie skratek na istniejących kratach schodkowych gęstych, a następnie usuwanie piasku w istniejących piaskownikach za pomocą pompy typu mamut. Wymianie podlegać będą istniejące urządzenia i instalacje do płukania piasku i skratek.

2. Przepompownia główna i zbiornik retencyjny wód deszczowych – ścieki oczyszczone mechaniczne będą przepływać w układzie istniejącym do istniejącej pompowni głównej. W pompowni głównej nastąpi rozdział ścieków bytowych od ścieków deszczowych. Ścieki w ilości do 550 m3/h tłoczone będą bezpośrednio do komory defosfatacji z pominięciem osadnika wstępnego, projektowanym rurociągiem DN450. Pozostały nadmiar ścieków pompowany zostanie do zbiornika retencyjnego ścieków deszczowych (dawniej osadnika wstępnego), gdzie nastąpi częściowa sedymentacja zawiesin, a następnie, po napełnieniu zbiornika, odpływ przez przelew teleskopowy do odbiornika. W okresie pogody bezdeszczowej (dopływ ścieków do oczyszczalni < 550 m3/h) zbiornik retencyjny będzie opróżniany. Osady z dna osadnika będą kierowane do południowej komory osadowej i następnie przetłaczane do projektowanego rurociągu osadu nadmiernego.

3. Biologiczne oczyszczanie ścieków – odbywać się będzie w istniejącym reaktorze biologicznym z utrzymaniem dotychczasowego podziału na strefy:

 • anaerobowa (beztlenowa, defosfatacja biologiczna),
 • anoksyczna (niedotleniona, denitryfikacja),
 • aerobowa (tlenowa, nitryfikacja),
 • odtleniania.

Ścieki komunalne kierowane będą bezpośrednio do komory defosfatacji z pompowni głównej. Do komory defosfatacji kierowany będzie również osad nadmierny z osadnika wtórnego. Zachowuje się istniejący układ recyrkulacji wewnętrznej ścieków z komory odtleniania do komory denitryfikacji oraz tzw. recyrkulacji małej komory denitryfikacji do komory defosfatacji. Pozostawia się również w układzie istniejącym system mieszania i napowietrzania ścieków w bloku biologicznym.

4. Końcowe klarowanie ścieków biologicznie oczyszczonych – odbywać się będzie w istniejącym osadniku wtórnym. W osadniku nastąpi zmiana sposobu zasilania i odbioru ścieków z przepływu poziomo – pionowego na przepływ radialny. Pozostawia się recyrkulację osadu w układzie istniejącym, przy czym osad recyrkulowany kierowany będzie do komory defosfatacji. Osad nadmierny w układzie istniejącym kierowany będzie do kieszeni osadowej południowej i usuwany projektowanym układem pompowym do projektowanej instalacji zagęszczenia osadu.

5. Chemiczne oczyszczanie ścieków – projektuje się instalację do symultanicznego strącania fosforu przy pomocy soli żelaza lub glinu z dawkowaniem koagulantu do kieszeni osadowej osadu recyrkulowanego.

Proponowany układ zakłada odstąpienie od dalszego wykorzystania osadnika wstępnego jako elementu mechanicznej części oczyszczalni i zamianie jego funkcji na zbiornik retencyjny ścieków deszczowych. W okresie remontu osadnika wtórnego nastąpi wyłączenie zbiornika retencyjnego z układu oczyszczania ścieków deszczowych i tymczasowe wykorzystanie jako osadnika wtórnego. Ścieki deszczowe będą w tym okresie kierowane bez oczyszczania do odbiornika przez przelew w komorze połączeniowej, dalej istniejący kanał odpływowy DN400 i istniejący wylot awaryjny. Ścieki oczyszczone biologicznie kierowane będą przez projektowane mieszadło pompujące istniejącym rurociągiem osadu nadmiernego do komory zasilającej zbiornik retencyjny (dawniej osadnik wstępny). Ścieki po sklarowaniu odprowadzane będą do odbiornika przez przelew teleskopowy. Osad recyrkulowany usuwany będzie do północnej kieszeni osadowej i przepompowywany do komory defosfatacji projektowaną pompą do opróżniania zbiornika retencyjnego. Osad nadmierny będzie usuwany układem usuwania osadu ze ścieków deszczowych.

6. Część osadowa. Osad nadmierny usuwany będzie z osadnika wtórnego projektowaną pompą osadu nadmiernego i kierowany do projektowanego zagęszczacza osadów projektowanym rurociągiem tłocznym DN150 (160PE). Osad zagęszczony tłoczony będzie projektowanym rurociągiem DN125 do istniejącej, poddanej przebudowie OKF. Osad przefermentowany kierowany będzie do istniejącej stacji odwadniania osadu (odwirowanie), a następnie do suszenia. Suszenie osadu odbywać się będzie w dwóch halach suszarniczych: istniejącej i projektowanej. Zasilanie projektowanej hali suszarniczej odbywać się będzie poprzez pompę wyporową z istniejącej zasuwy na przenośniku pomiędzy halą odwadniania, a istniejącą halą suszarniczą. W celu zabezpieczenia instalacji przed zamarzaniem projektuje się kable grzejne na instalacji pompy wyporowej. Osad wysuszony z projektowanej hali suszarniczej składowany będzie w istniejącym magazynie osadu wysuszonego (istniejącą hala suszarnicza), a następnie odbierany przez firmę zewnętrzną.

Zdjęcie nr 1 – hale słonecznych suszarni osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Kłodzku, istniejąca (po lewej) i nowo wybudowana (po prawej).

Źródło: opracowanie własne

Zdjęcie nr 2 i 3 – Otwarta komora fermentacji (OKF), opróżniony przed remontem, po remoncie z mieszadłem i pomostem

Źródło: opracowanie własne


Źródło: opracowanie własne

Relacja z realizacji PROJEKTU pn. “UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ KŁODZKA” – zobacz prezentację


Oczyszczalnia ścieków w Kłodzku przechodzi kompleksową modernizację, udoskonalany jest cały proces oczyszczania ścieków.

Prace są częścią większego projektu pn. “UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ KŁODZKA” – zobacz film.

Źródło: TV Kłodzka


Wodociągi Kłodzkie Sp. z o.o., po uzyskaniu zgody na rozszerzenie Projektu pn.: “Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Kłodzka”, zrealizowała zadanie pn.: “Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej.”

W ramach tej inwestycji Spółka wykonała:

 • zbiorczy odcinek kanalizacji sanitarnej Ø200 przy ul. Dębowej z włączeniem poprzez budowę nowej studni kanalizacyjnej do istniejącego kanału w ul. Nowy Świat,
 • urządzenia kanalizacyjne (fragmenty przyłączy kanalizacyjnych) na odcinku od kanału zbiorczego do granicy nieruchomości – 11 szt.

Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym w ciągu ul. Dębowej, na działkach oznaczonych w ewidencji geodezyjnej nr 59 i 105 AM-1 obręb Twierdza. W wyniku realizacji zadania, mieszkańcy ul. Dębowej uzyskali możliwość włączenia się do systemu kanalizacyjnego Kłodzka.

Zdjęcie nr 1 Poglądowa mapa wybudowanej kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej

Źródło: OpenStreetMap, opracowanie własne

Wykonawcą robót była firma RAF-BUD Rafał Łabuda z siedzibą w Wilkanowie 93A, 57-500 Bystrzyca Kłodzka. Umowa została zawarta w dniu 10.09.2018 roku. Umowny termin zakończenia realizacji zadania został dotrzymany. Czynności odbiorowe zakończono w dniu 27.12.2018 roku.


Po rozszerzeniu projektu Wodociągi Kłodzkie ogłosiły przetarg na dostawę i montaż nowych krat mechanicznych (2 szt.) wraz z systemem sterowania. W skład zamówienia weszły również dostawa i montaż zastawek kanałowych (2 szt.). Przedmiot zamówienia został wykonany na czynnym obiekcie oczyszczalni ścieków w budynku krat i piaskowników w Kłodzku.


Artykuły w lokalnej prasie:

wodociagi_artykuł_GK_1

Pokaż
artykuł-panorama_1

Pokaż