wtorek, 5 marca, 2024
Projekt IProjekty UE

Cele projektu

Planowane przedsięwzięcie dotyczy uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej miasta Kłodzka w zakresie posiadanej dokumentacji umożliwiającej realizacje projektów infrastrukturalnych.

W ramach realizacji Projektu Wnioskodawca dysponować będzie kompletem dokumentacji umożliwiającej uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń warunkujących realizację kolejnych inwestycji prowadzących do wyposażenia aglomeracji Miasto Kłodzko w systemy kanalizacji oraz oczyszczalnie ścieków zgodne z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Dzięki opracowaniu kompletu niezbędnej dokumentacji umożliwiającej realizację kolejnych infrastrukturalnych etapów procesu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej miasta Kłodzka.


Projekt nr POIS.01.01.00-00-306/14-00 “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Kłodzka – etap I – przygotowanie dokumentacji projektowej” w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.