Oczyszczalnia ścieków

INFORMACJE OGÓLNE:
ul. Fabryczna 16, 57-300  Kłodzko 
tel. 74 867 35 29
e-mail: oczyszczalnia@wodociagi-klodzkie.pl


TECHNOLOGIA:

Oczyszczalnia ścieków została przekazana do eksploatacji w latach 90-tych, po gruntownej przebudowie starej, powstałej w latach 60-tych. W roku 1997, po tragicznej w skutkach powodzi przeprowadzono modernizację obiektu, dostosowując go do wymogów krajowych i unijnych.

 • Przepustowość oczyszczalni ścieków wynosi 12 500 m3/d.
 • Ścieki do kłodzkiej oczyszczalni dopływają z miasta Kłodzka i są to ścieki z gospodarstw domowych, przemysłu i ścieki opadowe. Na oczyszczalnię również dowożone są beczkowozami ścieki z rejonów nieskanalizowanych gminy Kłodzko.

Ścieki oczyszczane są w dwóch etapach:

 • pierwszy etap – mechaniczny
 • drugi etap – biologiczny

I etap – oczyszczanie mechaniczne – ma na celu przygotowanie ścieków do dalszych procesów technologicznychiobejmuje procesy: cedzenia, sedymentacji i flotacji.

Oczyszczanie mechaniczne odbywa się na urządzeniach:

 • Kraty – usuwanie substancji stałych, o stosunkowo dużych rozmiarach w wyniku procesu cedzenia. Na kratach zatrzymywane są skratki (części stałe: folie, odpady itp.). Zagęszczone skratki gromadzone są w kontenerach, przesypywane wapnem chlorowanym w celu dezynfekcji i wywożone na wysypisko.
 • Piaskowniki – na piaskownikach zatrzymywane są zanieczyszczenia mechaniczne, mineralne, składające się z cząstek ziarnistych, np. żużel, piasek, drobne kamienie, pestki itp. – ogólnie zwane piaskiem.
 • Osadnik Wstępny – zadaniem osadnika jest oddzielenie ze ścieków zawiesin łatwo opadających oraz części pływających.


II etap – oczyszczanie biologiczne:

Oczyszczanie biologiczne odbywa się na urządzeniach:

 • Komory biologiczne – oparte na procesie osadu czynnego. Wykorzystuje się metaboliczną reakcję organizmów (bakterii), w wyniku której otrzymuje się w wysokim stopniu oczyszczone ścieki.
 • Osadnik wtórny – wieńczy proces oczyszczania ścieków, oddzielając oczyszczone ścieki od mikroorganizmów. Osad z dna osadnika zabierany jest za pomocą czerpadeł śrubowych usytuowanych po obu stronach reaktora biologicznego. Osad zawracany jest w części do komory biologicznej, w części do napływu na osadnik wstępny (jako osad nadmierny).
 • Ścieki oczyszczone odprowadzane do rzeki Nysy Kłodzkiej (wylot do rzeki w km 128+370) nie mogą wpłynąć negatywnie na jej stan, muszą ponadto spełniać wymogi polskiego prawa.


Gospodarka osadowa na oczyszczalni ścieków:

 • W trakcie oczyszczania ścieków powstają osady ściekowe, które poddawane są  różnego rodzaju wysoce wyspecjalizowanych procesów technologicznych (fermentacja, zagęszczanie, odwadnianie, higienizacja, sezonowanie).

Gospodarka osadowa opiera się na urządzeniach:

 • Wydzielona otwarta komora fermentacyjna (WKF) – ma na celu “przerobienie” przez przefarmentowanie osadów ściekowych usuwanych z osadnika wstępnego (osad zmieszany: wstępny i nadmierny). Osady przefermentowane kieruje się do odwodnienia na prasę HUBER oraz od 2010 r. na nowo wybudowaną instalację – Centralną Słoneczną Suszarnię Osadów Ściekowych
 • Stacja do odwadniania osadu – prasa Huber – ma za zadanie zmniejszenie objętości osadu przefermentowanego przez usunięcie z niego wody. Osad dostaje się do maceratora (rozdrabniacz, który rozdrabnia ciała stałe), a następnie na prasę do odwadniania. Po odwodnieniu transportowany jest na miejsce sezonowania na terenie oczyszczalni ścieków
 • Centralna Słoneczna Suszarnia Osadów Ściekowych – innowacyjna instalacja firmy Huber Technology do przeróbki przefermentowanego osadu, wybudowana w 2010 r. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Fundacji EkoFundusz Warszawa oraz środków własnych spółki. Na instalację składa się Stacja Odwadniania Osadów (SOO) z wirówką dekantacyjną, Hala Suszarnicza z systemem transportu i przerzucarką osadu oraz Ciepłownia Alternatywna z pompami ciepła. Szerzej zagadnienie opisane w zakładce Innowacyjność Technologiczna.
 • Składowisko Osadów Odwodnionych – na składowisko wykorzystano lagunę betonową, o powierzchni 5200 m2 i pojemności czynnej ok. 7800m3, wyposażoną w drenaż odwadniający. Plac składowania wykorzystany jest do higienizacji odwodnionych osadów i sezonowania.

SŁONECZNA SUSZARNIA ODPADÓW

 • Zasadniczym celem zrealizowanej przez Spółkę „Wodociągi Kłodzkie” inwestycji jest rozwiązanie problemu zagospodarowania osadów ściekowych, powstających w procesie oczyszczania ścieków z terenu miasta Kłodzka i co się z tym wiąże zminimalizowanie kosztów eksploatacyjnych poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii i urządzeń oraz automatyzacji procesów.
 • Wykorzystanie do suszenia osadów energii słońca jest na chwilę obecną najtańszym sposobem na redukcję masy i objętości tych bardzo kłopotliwych odpadów. Dyrektywy UE ograniczają składowanie odpadów organicznych (osad) z odpadami komunalnymi i nakładają limity substancji organicznej aż do pełnego zakazu. Technologia solarna jest obecnie stosowana do suszenia osadów w małych i średnich oczyszczalniach ścieków
 • Słoneczne suszenie osadów ściekowych zaliczane są, ze względu na rodzaj zastosowanego czynnika grzewczego, do rozwiązań proekologicznych wykorzystujących odnawialne źródło energii. Technologia ta wykorzystuje efekt cieplarniany powstający w suszarni pokrytej powłoką przepuszczającą światło słoneczne. Widzialne promieniowanie słoneczne przenika do wewnątrz przez powłokę suszarni i nagrzewa złoże suszonych osadów. Emitowane jest promieniowanie podczerwone, które odbijając się od powłoki podnosi temperaturę wnętrza suszarni. Bezpośrednim efektem promieniowania słonecznego jest wzrost temperatury osadów i temperatury powietrza w suszarni. Wzrost temperatury powietrza wewnątrz suszarni powoduje spadek jego wilgotności względnej i wzrost potencjału odbioru wilgoci od osadów. Intensywna wymiana powietrza wewnątrz suszarni pozwala uniknąć niepożądanych stanów nasycenia powietrza parą wodną. Dla zintensyfikowania procesu suszenia, wykorzystuje się przerzucarkę osadów, która mieszając i przerzucając osady zwiększa powierzchnie parowania. Konsekwencją mieszania i przerzucania osadów jest zwiększenie tempa ich suszenia. Dodatkowo proces suszenia osadów w Kłodzku wspomagany jest ciepłem odzyskiwanym z oczyszczonych ścieków. Dzięki temu ograniczony został wpływ warunków atmosferycznych na intensywność przebiegu procesu suszenia.
 • Nowa linia przeróbki osadów w Kłodzku składa się z kontenerowej stacji mechanicznego odwadniania osadów (SOO) oraz z hali suszarniczej. Stacja mechanicznego odwadniania wyposażona została w wirówkę dekantacyjną firmy Flottweg oraz instalacje do przygotowania i dozowania polielektrolitu zwiększającego sprawność usuwania wody z osadu. Osad jest doprowadzany do stacji przewodem łączącym ją z otwartą komorą fermentacyjną.
 • Właściwy proces suszenia osadu prowadzony jest w wybudowanej hali suszarniczej wykonanej w formie szklarni o wymiarach 120 x 10 metrów w planie i wysokości ok. 5 metrów w kalenicy. Hala wykonana jest z ocynkowanych kształtowników stalowych. Jej pokrycie wykonane zostało z jednokomorowych płyt poliwęglanowych. Odwodniony osad transportowany jest do suszarni przy pomocy systemu podajników. Specjalna przerzucarka firmy Huber wprowadza osad do suszarni, a następnie miesza go i przesuwa w kierunku punktu odbioru osadu wysuszonego, znajdującego się na przeciwległym końcu suszarni. Powietrze nasycone parą wodną uwalnianą w trakcie suszenia osadu usuwane jest z hali przy pomocy 14 wentylatorów osiowych.
 • Suszenie z wykorzystaniem wyłącznie energii słonecznej wykorzystywane jest w okresie intensywnego nasłonecznienia. W pozostałym okresie roku proces suszenia wspomagany jest poprzez podgrzewanie płyty podłogowej suszarni. Z wcześniej zdobytych doświadczeń wynika, że intensywność procesu suszenia wzrasta dzięki temu o ponad 35 %. Instalacja ogrzewania podłogowego jest bardzo ważnym elementem suszarni. Jej zadaniem jest utrzymywanie dodatniej temperatury osadu przy niskich temperaturach zewnętrznych. Elementem grzewczym są rury z tworzywa sztucznego, zatopione w warstwie betonowej posadzki suszarni. Czynnik grzewczy doprowadzany do instalacji podłogowej podgrzewany jest w ciepłowni alternatywnej wyposażonej w trzy kaskadowo połączone pompy ciepła o sumarycznej mocy grzewczej 210 kW. Dolne źródło ciepła stanowią ścieki oczyszczone. Urządzenia ciepłowni tj. pompy ciepła zostały umieszczone w budynku byłej pompowni ścieków a wymiennik rurowy został umieszczony bezpośrednio w osadniku wtórnym.

Korzyści płynące z realizacji tej przyjaznej dla środowiska inwestycji:

 • czterokrotna redukcja masy powstających osadów,
 • likwidacja uciążliwości zapachowej podczas transportu osadów poza teren oczyszczalni ścieków,
 • zmniejszenie ryzyka przedostania się osadu do rzeki Nysy Kłodzkiej a wypadek powodzi,
 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (promieniowanie słoneczne, ciepło ze ścieków) do suszenia osadów,
 • zastosowanie nowatorskich rozwiązań w skali kraju,
 • uporządkowanie gospodarki osadowej dla miasta Kłodzka, odzysk granulatu (wykorzystanie rolnicze i jako paliwo alternatywne).