środa, 22 maja, 2024
Infrastruktura

Oczyszczalnia ścieków

INFORMACJE OGÓLNE:
ul. Fabryczna 16, 57-300  Kłodzko 
tel. 74 867 35 29
e-mail: oczyszczalnia@wodociagi-klodzkie.pl


TECHNOLOGIA:

Oczyszczalnia ścieków została przekazana do eksploatacji w latach 90-tych, po gruntownej przebudowie starej, powstałej w latach 60-tych. W roku 1997, po tragicznej w skutkach powodzi przeprowadzono modernizację obiektu, dostosowując go do wymogów krajowych i unijnych.

▪ Przepustowość oczyszczalni ścieków wynosi 12 500 m3/d.

▪ Ścieki do kłodzkiej oczyszczalni dopływają z miasta Kłodzka i są to ścieki z gospodarstw domowych, przemysłu i ścieki opadowe. Na oczyszczalnię również dowożone są beczkowozami ścieki z rejonów nieskanalizowanych gminy Kłodzko.

Ścieki oczyszczane są w dwóch etapach:

▪ pierwszy etap -mechaniczny

▪ drugi etap -biologiczny

I etap – oczyszczanie mechaniczne – ma na celu przygotowanie ścieków do dalszych procesów technologicznych obejmuje procesy: cedzenia, sedymentacji i flotacji.

Oczyszczanie mechaniczne odbywa się na urządzeniach:

▪ Kraty -usuwanie substancji stałych, o stosunkowo dużych rozmiarach w wyniku procesu cedzenia. Na kratach zatrzymywane są skratki (części stale: folie, odpady itp.). Zagęszczone skratki gromadzone są w kontenerach, przesypywane wapnem chlorowanym w celu dezynfekcji i wywożone do kompostowania.

▪ Piaskowniki – na piaskownikach zatrzymywane są zanieczyszczenia mechaniczne, mineralne, składające się z cząstek ziarnistych, np. piasek, drobne kamienie – ogólnie zwane piaskiem.

II etap – oczyszczanie biologiczne:

Oczyszczanie biologiczne odbywa się na urządzeniach:

Komory biologiczne – oparte na procesie osadu czynnego. Wykorzystuje się metaboliczną reakcję organizmów (bakterii), w wyniku której otrzymuje się w wysokim stopniu oczyszczone ścieki.

Osadnik wtórny – wieńczy proces oczyszczania ścieków, oddzielając oczyszczone ścieki od mikroorganizmów. Osad nadmierny z dna osadnika zabierany jest za pomocą pompy recyrkulacyjnej. Osad zawracany jest w części do komory biologicznej, w części do zagęszczenia.

Ścieki oczyszczone odprowadzane do rzeki Nysy Kłodzkiej (wylot do rzeki w km 128+370) nie mogą wpłynąć negatywnie na jej stan, muszą ponadto spełniać wymogi polskiego prawa.

Gospodarka osadowa na oczyszczalni ścieków:

▪ W trakcie oczyszczania ścieków powstają osady ściekowe, które poddawane są różnego rodzaju wysoce wyspecjalizowanych procesów technologicznych fermentacja, zagęszczanie, odwadnianie, suszenie).

Gospodarka osadowa opiera się na urządzeniach:

Wydzielona otwarta komora fermentacyjna (WKF) – ma na celu “przerobienie” przez przefermentowanie osadów ściekowych usuwanych z osadnika wtórnego.

Osady przefermentowane kieruje się do odwodnienia na wirówkę FLOTTWEG oraz od 2010 r. na nowo wybudowaną instalację – Centralną Słoneczną Suszarnię Osadów ŚciekowychStacja do odwadniania osadu – wirówka Flottweg- ma za zadanie zmniejszenie objętości osadu przefermentowanego przez usunięcie z iego wody. Osad dostaje się do maceratora (rozdrabniacz, który rozdrabnia ciała stałe), a następnie na wirówkę do odwadniania. Po odwodnieniu transportowany jest na słoneczną suszarnię osadu.

Centralna Słoneczna Suszarnia Osadów Ściekowych – innowacyjna instalacja firmy Huber Technology do przeróbki przefermentowanego osadu, wybudowana w 2010 r. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Fundacji EkoFundusz Warszawa oraz środków własnych spółki. Na instalację składa się Stacja Odwadniania Osadów (SOO) z wirówką dekantacyjną, Hala Suszarnicza z systemem transportu i przerzucarką osadu oraz Ciepłownia Alternatywna z pompami ciepła. Szerzej zagadnienie opisane w zakładce Innowacyjność Technologiczna.

Składowisko Osadów Odwodnionych – Wysuszony osad kierowany jest do części magazynowej w słonecznej suszarni osadu, gdzie na bieżąco jest zagospodarowywany rolniczo bądź do rekultywacji terenu.

SŁONECZNA SUSZARNIA ODPADÓW

Zasadniczym celem zrealizowanej przez Spółkę „Wodociągi Kłodzkie” inwestycji jest rozwiązanie problemu zagospodarowania osadów ściekowych, powstających w procesie oczyszczania ścieków z terenu miasta Kłodzka i co się z tym wiąże zminimalizowanie kosztów eksploatacyjnych poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii i urządzeń oraz automatyzacji procesów.

▪ Wykorzystanie do suszenia osadów energii słońca jest na chwilę obecną najtańszym sposobem na redukcję masy i objętości tych bardzo kłopotliwych odpadów. Dyrektywy UE ograniczają składowanie odpadów organicznych (osad) z odpadami komunalnymi i nakładają limity substancji organicznej aż do pełnego zakazu.

Technologia solarna jest obecnie stosowana do suszenia osadów w małych i średnich oczyszczalniach ścieków.

▪ Słoneczne suszenie osadów ściekowych zaliczane są, ze względu na rodzaj zastosowanego czynnika grzewczego, do rozwiązań proekologicznych wykorzystujących odnawialne źródło energii. Technologia ta wykorzystuje efekt cieplarniany powstający w suszarni pokrytej powłoką przepuszczającą światło słoneczne. Widzialne promieniowanie słoneczne przenika do wewnątrz przez powłokę suszarni i nagrzewa złoże suszonych osadów. Emitowane jest promieniowanie podczerwone, które odbijając się od powłoki podnosi temperaturę wnętrza suszarni. Bezpośrednim efektem promieniowania słonecznego jest wzrost temperatury osadów i temperatury powietrza w suszarni. Wzrost temperatury powietrza wewnątrz suszarni powoduje spadek jego wilgotności względnej i wzrost potencjału odbioru wilgoci od osadów. Intensywna wymiana powietrza wewnątrz suszarni pozwala uniknąć niepożądanych stanów nasycenia powietrza parą wodną. Dla intensyfikowania procesu suszenia, wykorzystuje się przerzucarkę osadów, która mieszając i przerzucając osady zwiększa wierzchnie parowania. Konsekwencją mieszania i przerzucania osadów jest zwiększenie tempa ich suszenia. Dodatkowo proces suszenia osadów w Kłodzku wspomagany jest ciepłem odzyskiwanym z oczyszczonych ścieków. Dzięki temu ograniczony został wpływ warunków atmosferycznych na intensywność przebiegu procesu suszenia.

▪ Nowa linia przeróbki osadów w Kłodzku składa się z kontenerowej stacji mechanicznego odwadniania osadów (SOO) oraz z hali suszarniczej. Stacja mechanicznego odwadniania wyposażona została w wirówkę dekantacyjną firmy Flottweg oraz instalacje do przygotowania i dozowania polielektrolitu zwiększającego sprawność usuwania wody z osadu. Osad jest doprowadzany do stacji przewodem łączącym ją z otwartą komorą fermentacyjną.

▪ Właściwy proces suszenia osadu prowadzony jest w wybudowanej hali suszarniczej wykonanej w formie szklarni o wymiarach 120 x 10 metrów w planie i wysokości ok. 5 metrów w kalenicy. Hala wykonana jest z ocynkowanych kształtowników stalowych. Jej pokrycie wykonane zostało z jednokomorowych płyt poliwęglanowych. Odwodniony osad transportowany jest do suszarni przy pomocy systemu podajników. Specjalna przerzucarka firmy Huber wprowadza osad do suszarni, a następnie miesza go i przesuwa w kierunku punktu odbioru osadu wysuszonego, znajdującego się na przeciwległym końcu suszarni.

Powietrze nasycone parą wodną uwalnianą w trakcie suszenia osadu usuwane jest z hali przy pomocy 14 wentylatorów osiowych.

▪ Suszenie z wykorzystaniem wyłącznie energii słonecznej wykorzystywane jest w okresie intensywnego nasłonecznienia. W pozostałym okresie roku proces suszenia wspomagany jest poprzez podgrzewanie płyty podłogowej suszarni. Z wcześniej zdobytych doświadczeń wynika, że intensywność procesu suszenia wzrasta dzięki temu O ponad 35 %. Instalacja ogrzewania podłogowego jest bardzo ważnym elementem suszarni. Jej zadaniem jest utrzymywanie dodatniej temperatury osadu przy niskich temperaturach zewnętrznych. Elementem grzewczym są rury z tworzywa sztucznego, zatopione w warstwie betonowej posadzki suszarni. Czynnik grzewczy doprowadzany do instalacji podłogowej podgrzewany jest w ciepłowni alternatywnej wyposażonej w trzy kaskadowo połączone pompy ciepła o sumarycznej mocy grzewczej 210 kW. Dolne źródło ciepła stanowią ścieki oczyszczone. Urządzenia ciepłowni tj. pompy ciepła zostały mieszczone w budynku byłej pompowni ścieków a wymiennik rurowy został umieszczony bezpośrednio w osadniku wtórnym.

Korzyści płynące z realizacji tej przyjaznej dla środowiska inwestycji:

czterokrotna redukcja masy powstających osadów,

▪ likwidacja uciążliwości zapachowej podczas transportu osadów poza teren oczyszczalni ścieków,

▪ zmniejszenie ryzyka przedostania się osadu do rzeki Nysy Kłodzkiej na wypadek powodzi,

▪ wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (promieniowanie słoneczne, ciepło ze ścieków) do suszenia osadów,

▪ zastosowanie nowatorskich rozwiązań w skali kraju,

▪ uporządkowanie gospodarki osadowej dla miasta Kłodzka, odzysk granulatu (wykorzystanie rolnicze i jako paliwo alternatywne).