czwartek, 20 czerwca, 2024
Jak załatwić sprawę ?Strefa klienta

Sprzedaż lub kupno nieruchomości

Odbiorca usług zobowiązany jest w przypadku sprzedaży/kupna nieruchomości do poinformowania o tym fakcie firmę “Wodociągi Kłodzkie”, w możliwie jak najszybszym terminie.
Zgłoszenia należy dokonać osobiście w Biurze Obsługi Klienta “Wodociągów Kłodzkich” przedstawiając następujące dokumenty:

Osoby fizyczne:

■  aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy, wypis z rejestru gruntów,   postanowienie sądu;

■  protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości;


 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

■  aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu
  notarialnego, umowa najmu, dzierżawy wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp.;

■  protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości;

■  zaświadczenie o nadaniu nr REGON;

■  decyzja o nadaniu NIP;

■  zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej;

■  aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są właścicielami nieruchomości.


Osoby prawne (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, instytucje  państwowe, stowarzyszenia,  itp.):

  aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp.;

  protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości;

  aktualny wypis z właściwego rejestru;

  zaświadczenie o nadaniu nr REGON;

  decyzja o nadaniu NIP;

  aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są wymienione we właściwym rejestrze.


Wspólnoty Mieszkaniowe:

■  odpis  aktu notarialnego potwierdzającego tytuł prawny do jednego z wyodrębnionych lokali

■  zaświadczenie o nadaniu nr REGON;

■  decyzja o nadaniu NIP;

■  uchwała o wyborze Zarządu Wspólnoty

■  pełnomocnictwo dla Zarządcy (administratora) do zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków bądź umowa o powierzeniu administrowania budynkiem, jeżeli umowa na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków nie będzie podpisywana przez Zarząd Wspólnoty (w pełnomocnictwie lub umowie o powierzeniu administrowania powinno znaleźć się wyraźne stwierdzenie, że administrator – jako reprezentant Wspólnoty jest upoważniony do podpisania umowy ze Spółką);

■  aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej albo umowę spółki (w przypadku spółki prawa cywilnego) oraz decyzję o nadaniu nr NIP i nr REGON osoby prawnej lub osoby fizycznej, którą Wspólnota wybrała jako Zarząd Wspólnoty lub jako administratora do podpisania umowy.