czwartek, 20 czerwca, 2024
InfrastrukturaSieć wodociągowa

Ujęcia wody

  • Zaopatrzenie wodociągu odbywa się z 19 studni ujmujących wodę infiltracyjną z utworów czwartorzędowych.

  • Najstarsze studnie wybudowane były w latach 1883-1886 na terenach wodonośnych przy ujściu rzeki Bystrzycy Dusznickiej do Nysy Kłodzkiej.

  • Woda pobierana jest ze studni przez lewary i pompy głębinowe sterowane ze stacji pomp systemem GDF. Tereny ujęć wody objęte są strefą ochrony sanitarnej po obu stronach rzeki. Użytkowanie tego terenu podporządkowane jest zaopatrzeniu w wodę miasta Kłodzka i chronione przepisami prawa wodnego. Spółka posiada pozwolenie wodno-prawne na pobór wody podziemnej w ilości do 1260 m3/h pod warunkiem prawidłowej eksploatacji urządzeń, prowadzenia pomiarów i wykonywania analiz ujmowanej wody.

  • Jakość wód podziemnych zależna jest od budowy skał, z którymi wody się kontaktują, prędkości przepływu wody a także stopnia kontaktu z wodami powierzchniowymi i opadowymi. Ujmowana woda posiada odpowiednie parametry bakteriologiczne wynikające z infiltracji wody w warstwie wodonośnej. W wodach podziemnych ujmowanych w rejonach Kłodzka występują ponadnormatywne zawartości żelaza i manganu – średnio od 0,05 mg Fe/l do 0,15 mg Fe/l i od 0,32 mg Mn/l do 0,54 mg Mn/l. Według rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi maksymalne stężenie wynosi żelazo 0,2 mg/l, mangan 0,05 mg/l. Dla tego typu wód podziemnych jest to bardzo częste zjawisko, dlatego ważne jest prowadzenie odpowiedniego procesu technologicznego uzdatniania wody w celu umożliwienia korzystania z niej konsumentom wody pitnej.