środa, 24 kwietnia, 2024
Projekt IIProjekty UE

Zakres i cele projektu

Dane dotyczące przedsięwzięcia

       Tytuł przedsięwzięcia
Przedmiotem Studium jest przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Kłodzka”.
Przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze aglomeracji Kłodzko rozumianej w świetle Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. z dnia 28 lipca 2014 r. poz. 995).

       Cele przedsięwzięcia
Celem przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Kłodzka” jest wyposażenie mieszkańców aglomeracji Kłodzko w infrastrukturę techniczną umożliwiającą odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z dnia 16 grudnia 2014 r. poz. 1800) i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. z dnia 25 02.2015 r. poz. 257).

       Opis przedsięwzięcia, w tym zakres rzeczowy

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na  terenie aglomeracji Kłodzko. Główne zadania inwestycyjne wchodzące w skład całego przedsięwzięcia zestawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji.

Zadanie (nr i nazwa)Rodzaj robótParametr
1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w KłodzkuRozbudowa, przebudowa i modernizacjaWydajność: RLM = 33684, Qśrd = 5095 m3/d,Qmaxh = 561 m3/h
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zajęczej    w KłodzkuBudowa sieci kanalizacyjnejKanał grawitacyjny DN200 – L = 254 m.Kanał grawitacyjny DN160 – L = 781 mRurociąg tłoczny DN75 – L = 733 mPrzepompownia ścieków – 1 szt.
3. Renowacja kanalizacji sanitarnej    i ogólnospławnej w KłodzkuRenowacjaKanały kamionkowe DN200 – L = 500 mKanał kamionkowy DN300 – L = 400 mKanał betonowy DN300 – L = 260 m

Źródło: Analiza własna

       Skrócony opis i charakterystyka wybranych zadań inwestycyjnych

Zadanie nr 1 – Modernizacja oczyszczalni ścieków
Zaprojektowano następujący układ technologiczny oczyszczania ścieków.
    1) Mechaniczne oczyszczanie ścieków. Oczyszczaniu mechanicznemu podlegać będą łącznie ścieki komunalne i deszczowe dopływające do oczyszczalni ścieków w ilości do 24 000 m3/d. Część mechaniczną oczyszczania ścieków pozostawia się w układzie istniejącym, tj. usuwanie skratek na istniejących kratach schodkowych gęstych, a następnie usuwanie piasku w istniejących piaskownikach za pomocą pompy typu mamut.
    2) Przepompownia główna i zbiornik retencyjny wód deszczowych. W pompowni głównej nastąpi rozdział ścieków bytowych od ścieków deszczowych. Ścieki w ilości do 550 m3/h tłoczone będą bezpośrednio do komory defosfatacji. Pozostały nadmiar ścieków pompowany zostanie do zbiornika retencyjnego ścieków deszczowych (dawniej osadnika wstępnego), gdzie nastąpi częściowa sedymentacja zawiesin, a następnie, po napełnieniu zbiornika, odpływ przez przelew teleskopowy do odbiornika. W okresie pogody bezdeszczowej (dopływ ścieków do oczyszczalni <550m3/h) zbiornik retencyjny będzie opróżniany.
    3) Biologiczne oczyszczanie ścieków – odbywać się będzie w istniejącym reaktorze biologicznym z utrzymaniem dotychczasowego podziału na strefy:

  •     anaerobowa (beztlenowa, defosfatacja biologiczna),
  •     anoksyczna (niedotleniona, denitryfikacja),
  •     aerobowa (tlenowa, nitryfikacja),
  •     odtleniania.

    4) Końcowe klarowanie ścieków – biologicznie oczyszczonych odbywać się będzie w istniejącym w osadniku wtórnym. W osadniku nastąpi zmiana sposobu zasilania i odbioru ścieków z przepływu poziomo-pionowego na przepływ radialny.
    5) Chemiczne oczyszczanie ścieków – projektuje się instalację do symultanicznego strącania fosforu przy pomocy soli żelaza lub glinu.
    6) Część osadowa. Osad nadmierny usuwany będzie z osadnika wtórnego i kierowany do projektowanego zagęszczacza osadów. Osad zagęszczony tłoczony będzie do istniejącej, poddanej przebudowie OKF. Osad przefermentowany kierowany będzie do istniejącej stacji odwadniania osadu (odwirowanie), a następnie do suszenia.

Zadanie nr 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zajęczej w Kłodzku
W ramach tego zadania projektuje się następujące podstawowe elementy kanalizacji sanitarnej:

   1) budowę przepompowni ścieków, rurociągu tłocznego do istniejącej miejskiej kanalizacji sanitarnej w ul. Zajęczej (na wysokości Poliamidu); długość rurociągu tłocznego ø75 L=733 m,
   2) budowę zbiorczego odcinka kanalizacji sanitarnej ø200 przy ul. Zajęczej do przepompowni ścieków – L=254 m,
   3) budowę odcinków kanalizacyjnych ø160 (sięgacze, odnogi) odprowadzających grawitacyjne ścieki od granic nieruchomości wspólnych do projektowanej przepompowni ścieków lub kanału zbiorczego; razem odcinki sięgaczy i przyłączy – L= 781 m.

Zadanie nr 3 – Renowacja kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w Kłodzku
W ramach tego zadania przewiduje się wykonanie renowacji metodami bezwykopowymi kanałów sanitarnych i ogólnospławnych:

   1) kanał sanitarny d=200, L=500 m (kamionka),
   2) kanał ogólnospławny d=300, L=400 m (kamionka),
   3) kanał sanitarny d=300, L=260 m (betonowy).