czwartek, 20 czerwca, 2024
Projekt IIProjekty UE

Ogłoszenia i przetargi

1. Ogłoszenie o zamówieniu “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Kłodzka” – pobierz PDF

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz PDF


2. Ogłoszenie o zamówieniu “Renowacja kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w Kłodzku” – pobierz PDF


3. Ogłoszenie o zamówieniu “Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zajęczej w Kłodzku” – pobierz PDF

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) – pobierz PDF
 • Wzór umowy – pobierz PDF
 • Opis przedmiotu zamówienia – pobierz PDF
 • Załączniki do SIWZ – pobierz PDF , pobierz wersja edytowalna
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ST-01 – pobierz PDF
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ST-02 – pobierz PDF
 • Projekt budowlany “Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zajęczej w Kłodzku” – pobierz PDF
 • Projekt budowlany “Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej w pasie drogowym drogi krajowej nr 8 w Kłodzku – przejście poprzeczne pod drogą” – pobierz PDF
  • pobierz rysunek 1 – budowa odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej w pasie drogowym drogi krajowej nr 8 w Kłodzku – przejście poprzeczne przez drogę. Projekt zagospodarowania terenu,
  • pobierz rysunek 2 – plan sieci kanalizacyjnej na mapie ewidencji gruntów,
  • pobierz rysunek 3 – profil kanalizacji sanitarnej – przejście bezwykopowe rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej pod drogą krajową nr 8 w km 36+242,
  • pobierz rysunek 4 – schemat odbudowy konstrukcji jezdni, chodnika i pobocza.
 • Informacja zamawiającego nr 1 i nr 2 – pobierz PDF
  • Wykaz studzienek, załącznik do “Informacja zamawiającego nr 2, pyt. 3” – pobierz PDF
 • Informacja z otwarcia ofert – pobierz PDF
 • Informacja o wyniku postępowania – pobierz PDF

4. Ogłoszenie o zamówieniu “Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Kłodzku” – pobierz PDF

       Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

 • ST-00.00 Wymagania ogólne – pobierz PDF
 • ST-01.00 Roboty ziemne – pobierz PDF
 • ST-02.00 Roboty betonowe i żelbetowe – pobierz PDF
 • ST-03.00 Roboty budowlane, wykończeniowe – pobierz PDF
 • ST-04.00 Roboty izolacyjne – pobierz PDF
 • ST-05.00 Konstrukcje stalowe i montaż elementów stalowych – pobierz PDF
 • ST-06.00 Instalacje wodno-kanalizacyjne, wentylacyjne i centralnego ogrzewania – pobierz PDF
 • ST-07.00 Instalacja technologiczna – pobierz PDF
 • ST-08.00 Zakup i montaż urządzeń – pobierz PDF
 • ST-09.00 Roboty montażowe, rurociągi międzyobiektowe i obiekty na rurociagach – pobierz PDF
 • ST-10.00 Roboty drogowe – pobierz PDF
 • ST-11.00 Roboty rozbiórkowe i demontażowe – pobierz PDF
 • ST-12.00 Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny Oczyszczalni Ścieków – pobierz PDF
 • ST-13.00 Roboty elektryczne – pobierz PDF

       Projekt Budowlany

 • Spis treści do projektu budowlanego – pobierz PDF
 • Opis techniczny
 • Branża architektoniczna i konstrukcyjna – pobierz PDF
 • Branża elektryczna i AKPiA – pobierz PDF
 • Branża technologiczna i sanitarna – pobierz PDF
 • Rysunki – branża architektoniczna i konstrukcyjna

       Projekt Wykonawczy

 • Opis techniczny
 • Branża architektoniczna i konstrukcyjna – pobierz PDF
 • Branża elektryczna i AKPiA – pobierz PDF
 • Branża technologiczna – pobierz PDF
 • Rysunki – branża architektoniczna i konstrukcyjna

       Opinia Geotechniczna

 • Opinia Geotechniczna pod sieci kanalizacji tłocznej i suszarnię na terenie Oczyszczalni Ścieków w Kłodzku – pobierz PDF
 • Rysunki – opinia geotechniczna
 • Rysunek 1 – mapa dokumentacyjna – pobierz PDF
 • Rysunek 2 – przekrój geotechniczny I-I’ – pobierz PDF
 • Rysunek 3 – przekrój geotechniczny II-II’ – pobierz PDF
 • Rysunek 4 – zestawienie parametrów geotechnicznych – pobierz PDF 
 • Rysunek 5 – objaśnienie symboli i znaków – pobierz PDF

5. Zapytanie ofertowe – dotyczy: dostawy sprzętu biurowego – pobierz PDF


6. Ogłoszenie o zamówieniu “Budowa Kanalizacji Sanitarnej w ul. Dębowej w Kłodzku”

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) cz. I – pobierz PDF
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) cz. II – pobierz PDF
 • Załączniki do SIWZ – pobierz PDF
 • Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – pobierz PDF
 • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – pobierz PDF
 • Projekt Budowlany “Budowa Kanalizacji Sanitarnej w ul. Dębowej w Kłodzku” – pobierz PDF
 • Projekt Budowlany rys.1. “Projekt zagospodarowania terenu” – pobierz PDF
 • Projekt Budowlany rys.2. “Profil podłużny kanału sanitarnego” – pobierz PDF

7. Zapytanie ofertowe – produkcja i emisja reportażu filmowego z realizacji przedsięwzięcia pn.: “Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Kłodzka”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, działania 2.3 “Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracyjnych” II oś priorytetowa “Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. – pobierz PDF


8. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację pn.: “Montaż krat mechanicznych” na Oczyszczalni Ścieków w Kłodzku w budynku Hala Krat i Piaskowników – pobierz PDF

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

 • część I – Instrukcja dla Wykonawców – pobierz PDF
 • część II – Wzór umowy – pobierz PDF
 • część III – Opis Przedmiotu Zamówienia – pobierz PDF
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – pobierz PDF
 • Informacja Zamawiającego nr 1 – pobierz PDF
 • Załączniki w wersji edytowalnej do części I – Instrukcja dla Wykonawców – pobierz dokument
 • Informacja z otwarcia ofert – pobierz PDF
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz PDF

9. Zapytanie ofertowe – działania promocyjne w ramach projektu pn.: “Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Kłodzka”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, działania 2.3 “Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracyjnych” II oś priorytetowa “Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. – pobierz PDF