czwartek, 20 czerwca, 2024
Aktualności

Studenci Politechniki Wrocławskiej z wizytą na Stacji Uzdatniania Wody w Kłodzku.

17 maja br. gościliśmy na naszej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Korczaka w Kłodzku wycieczkę dydaktyczno-naukową studentów drugiego roku Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Nadrzędnym celem odwiedzin było zdobycie wiedzy praktycznej, która przygotuje studentów do pracy zawodowej w przyszłości. Studenci mieli okazję zobaczyć obiekty naszej stacji uzdatniania i zapoznać się z całym przebiegiem procesów technologicznych zarówno na etapie uzdatniania wody, jak i podczas późniejszej jej dystrybucji.

A jak przebiega taki proces uzdatniania wody na naszej Stacji?

Wszystko zaczyna się u źródła, a mianowicie – woda surowa na cele zaopatrzenia miasta Kłodzka pobierana jest ze studni lewarowych oraz głębinowych, które znajdują się na terenach wodonośnych w południowej części miasta. Ujęcia wody podziemnej położone są po prawej i lewej stronie rzeki Nysy Kłodzkiej. Jakość wody a także jej skład chemiczny zależy od występującego na terenie złoża układu hydrogeologicznego warstw wodonośnych. Na jej jakość wpływa wiele procesów biochemicznych i fizyczno-chemicznych. W wyniku infiltracji z wody eliminowane są m. in. metale ciężkie, maleje w niej zawartość azotu amonowego, azotu azotynowego, azotu azotanowego, poprawie ulegają parametry mikrobiologiczne. Wskutek rzeczonych procesów wzrasta natomiast twardość ogólna, zasadowość, stężenie chlorków. Woda surowa charakteryzuje się przewagą związków manganu i żelaza, które w procesach technologicznych redukujemy na naszej stacji uzdatniania wody do poziomu zgodnego z obowiązującymi przepisami tj. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

W pierwszym procesie technologicznym uzdatniania wody surowej woda pobierana jest ze studni i rurociągami tłocznymi kierowana na wieżę napowietrzającą. Tam zachodzą następujące reakcje:

– utlenianie żelaza Fe(II), jonu amonowego, częściowo manganu;
– usuwanie agresywnego dwutlenku węgla CO2 (odkwaszanie wody) – podniesienie odczynu pH wody;
– usunięcie m.in. takich gazów jak: siarkowodór, metan, lotnych związków organicznych.

W następnym etapie procesu uzdatniania – woda przepływa grawitacyjnie z wieży napowietrzającej na szwedzkie filtry piaskowe DynaSand. Działanie filtrów opiera się na zasadzie przeciwprądowej filtracji. Woda doprowadzana jest w dolnej części filtra i oczyszczana w trakcie przepływu w górę przez złoże piaskowe, które zatrzymuje wytrącone z wody w procesie utleniania związki manganu i żelaza. Proces ten odbywa się w sposób nieprzerwany, ponieważ przebieg filtracji oraz płukania złoża występuje jednocześnie.

Po procesie filtracji woda poddawana jest dezynfekcji dwutlenkiem chloru ClO2, przepływając grawitacyjnie do zbiornika wyrównawczego o pojemności 1000 m3.

Nad jakością kłodzkiej wody czuwa akredytowane laboratorium badawcze. Wyniki badań naszej wody są udostępnione dla klientów – możecie je Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce „strefa klienta”.